Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
BOLOGNA Bilgi Sistemi
 Üniversite Hakkında  
 • Kurumsal Bilgiler
 • Akademik Birimler
 • Bologna Süreci

 
 ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
  • Araştırma odaklı,
  • Lisansüstü eksenli,
  • Uluslararası işbirliğine önem veren,
  • Güncel konulardaki araştırmalara öncelik veren,
  • İlgi alanı tüm dünyayı kuşatan,
  • Türkiye’nin sosyal bilim araştırma ikliminin gelişiminde öncü rol üstlenen,
  • Zengin bir kütüphaneye sahip,
  • Çok dilli, çok kültürlü,
  • Bulunduğu çevrenin dönüşümüne katkı sağlayan bir üniversite

  Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, 2013 yılında kurulmuştur. ASBÜ’de lisans ve lisansüstü öğretim yapılması planlanmaktadır. Üniversite bünyesinde, çok sayıda araştırma ve uygulama merkezi sosyal bilimler alanında faaliyet göstermektedir.

  2013 yılında kurulan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, lisans ve lisansüstü eğitim verecek olan araştırma odaklı bir üniversitedir. Sosyal bilimler alanında uluslararası literatüre katkı sağlayacak nitelikte araştırmalar ve yayınlar gerçekleştirmek üniversitenin başlıca hedefleri arasındadır. Bu amaçla ASBÜ, ulusal/uluslararası bilimsel projeler yapma konusunda öğretim kadrosu ve öğrencilerini teşvik edecek, ulusal (TÜBİTAK, diğer kamu kurumları ve özel sektör) ve uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanan sosyal bilim araştırma fonlarının etkin biçimde kullanılması için gereken desteği kendilerine sağlayacaktır.

  Dil Eğitim Merkezi sayesinde öğrencilerin çalışma konularına bağlı olarak İngilizce dışında ikinci bir yabancı dil öğrenmelerine, araştırma ufuklarını genişletmelerine imkân verilmesi amaçlanmaktadır. 
  Üniversite bünyesinde güncel konularda araştırmalara öncelik vererek ülkemizin toplumsal yapısını, değerlerini, kurumlarını ve bunların değişim seyrini ortaya koymaya yönelik düzenli araştırmalar yapılmasını planlamaktadır. Lisansüstü programların ve araştırma projelerinin tasarlanmasında ve yürütülmesinde disiplinler arası bir yaklaşım gözetilecektir. Ayrıca ASBÜ alanlarında başarılı uluslararası üniversitelerle çift diploma programları oluşturmayı, böylece lisansüstü diploma programlarının ülke sınırları dışında tanınırlığını arttırmayı hedeflemektedir. 
  Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi çatısı altında Türkiye’nin dış dünya ile ilişkilerinde önem taşıyan ülkeleri iyi bilen uzmanlar ve araştırmacılar hizmet vermekte, kendilerinden karşılaştırmalı sosyal araştırmalar yürütmeleri beklenmektedir. Bu çalışmaların sonuçları ulusal ve uluslararası alanda bütün araştırmacıların hizmetine şeffaf bir biçimde sunulacaktır. Üniversite bünyesinde yapılan araştırma bulguları, Türkçenin yanı sıra diğer birçok farklı dilde internet ortamında paylaşılacaktır. 
  Ankara’nın tarihî semti Ulus’ta tarihî, kültürel ve estetik değeri olan binalarda faaliyet gösteren ASBÜ yerleşkesinin tasarımında, semtin dokusuna bağlı kalınmıştır. Öğretim üyeleri, çalışanları ve öğrencileriyle üniversite, yerleşkesinin bulunduğu çevrenin entelektüel, sosyal, ekonomik ve kültürel dönüşüm ve gelişimine katkıda bulunacaktır.

  ASBÜ'nün Kuruluşu

  Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ), 22.01.2013 tarihinde kabul edilen ve 31.01.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6410 sayılı Kanun ile kurulmuştur. ASBÜ, Ankara Ulus’ta tarihî bir binada faaliyet göstermektedir.

  Binanın Tarihçesi

  Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Başbakanlık binasıdır. Mimar Yahya Ahmet Bey tarafından 1925 yılında inşa edilmiş, 1937’ye kadar ‘Başvekalet’ olarak hizmet vermiştir. 1950’li yıllardan sonra Maliye Bakanlığı’na ev sahipliği yapan bina, 2001 yılından itibaren Gümrük Müsteşarlığı tarafından kullanılmıştır. 2013 yılı Nisan ayında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ne tahsis edilen tarihî yapı, rektörlük binası olarak kullanılmaktadır.

  Kasa Dairesi

  Rektörlük Hizmet binası olarak kullanılan tarihi yapı içinde “Hazine Kasa Dairesi” bölümü bulunmaktadır. Bu bölüm, dönemin kıymetli evraklarının ve hazinesinin saklandığı odadır. 
  Hazine Odasının anahtarı ve içindekilerin sorumluluğu Hazine Müsteşarlığı’na aitti. Günümüze kadar orijinal haliyle korunan bu bölüm, ana yapının ASBÜ’ye devredilmesi nedeniyle restorasyon projesi kapsamına alınmıştır. Bu amaçla Hazine Müsteşarlığı ile ASBÜ Rektörlüğü arasında bir protokol imzalanmıştır. Buna göre, binanın restorasyonu yapılırken odanın da gerekli onarımları yapılarak tarihî özelliği, içinde sakladığı belge ve objelerle bir sergi odası veya müzeye dönüştürülmesi düşünülmektedir. Sergi odası/müze aynı zamanda sanal ortamda kamuoyunun erişimine açılacaktır.


  Sayılarla ASBÜ


  5
  ENSTİTÜLER

  5
  FAKÜLTELER
  150
  AKADEMİSYEN
   Copyright ©Proliz Yazılım